บริษัท อีสส์โกไทย เทคโนโลยี จำกัด

(เดิมคือ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไซแอนติฟิก ซัพพลาย จำกัด)