ปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI)

Hospital Acquired Infections (HAIs) คือการติดโรคแทรกซ้อนภายในโรงพยาบาล เนื่องจากขาดการควบคุมเชื้อโรค (Infection Control; IC) และระบบปรับอากาศรวม (HVAC) ที่ดีพอ

“ตัวอย่างของ HAIs คือการที่ผู้ป่วยเข้าไปรับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ แต่กลับได้โรคปอดบวมเพิ่มเข้ามา”

เหตุเพราะในโรงพยาบาลมีเชื้อที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมปนเปื้อนอยู่ หรือการที่ผู้มาเยี่ยมเกิดเจ็บป่วยหลังจากมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล เนื่องจากได้รับปริมาณเชื้อโรคที่สูงกลับไป เป็นต้น

HAIs ถือเป็นปัญหาใหญ่ ก่อให้เกิดความสูญเสีย รวมไปถึงความสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ ของประเทศนับเป็นมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลรัฐบาล ที่ต้องเสียเวลา บุคคลากร งบประมาณ ในการดูแลผู้ป่วยนานขึ้น 

ปัญหาโรคตึกเป็นพิษ (SBS)

Sick Buiding Syndrome (SBS) คืออาการที่เกิดกับผู้ที่ได้ปริมาณเชื้อโรคและสารระเหยจำพวก VOCs (Volatile Organic Compounds) ในอากาศสูงกว่าปกติ (Bad IAQ) ภายในสถานที่ทำงาน หรืออาคารปิดต่างๆ ที่มีการดูแล-ออกแบบระบบปรับอากาศรวม (HVAC) ไม่ดีพอ ส่งผลทำให้

เกิดอาการปวดศรีษะ ระคายเคืองตา เจ็บคอ น้ำมูกไหล ผื่นคัน โดยไม่ทราบสาเหตุ แต่จะรู้สึกดีขึ้นเมื่อออกจากอาคารหรือที่ทำงาน

สถิติการตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยหน่วยงาน EPA ได้ระบุว่า

ปริมาณเชื้อโรคภายในอาคารและบ้านเรือน (Indoor) นั้นมีมากกว่าบริเวณเปิดภายนอกอาคาร (Outdoor) หลายเท่าตัว

อันเป็นต้นเหตุของโรค Sick Building Syndrome (SBS) รวมถึงการเกิดโรคแทรกซ้อนภายในโรงพยาบาล (Hospital Acquired Infections; HAIs)

สาเหตุของปัญหา HAI (Hospital Aquired Infections)

และ SBS (Sick Building Syndrome)

ต้นเหตุสำคัญของ SBS และ HAI มาจากระดับคุณภาพของอากาศ (Indoor Air Quality) ที่ไม่ดีเพียงพอ และปริมาณเชื้อโรคในอากาศ (Microbial Content) ที่สูงกว่าปกติ ซึ่งสามารถกล่าวอีกทางหนึ่งได้ว่า “การขาดระบบควบคุมและปรับอากาศ (HVAC) ภายในอาคารที่สามาถกำจัดเชื้อโรคได้ดีพอ” 

การแก้ปัญหาและป้องกันด้วยระบบ UVGI

ระบบ UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation) คือศาสตร์ของการคำณวน ออกแบบ และใช้แสงยูวี (Ultraviolet Light) ชนิดความเข้นสูงพิเศษ เพื่อฆ่า-ทำลายเชื้อโรค ทั้งในอากาศและพื้นผิวต่างๆ (Air and Surface Disinfection) ในบริเวณ หรือสถานที่ที่ต้องการ ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนและแนะนำโดยสถาบันที่น่าเชื่อถือได้

รูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบ UVGI ร่วมกับระบบ HVAC มีอยู่ 2 รูปแบบหลักๆ ดังนี้